குறள் - 87 இணைத்துணைத்து என்பதொன்று இல்லை விருந்தின்துணைத்துணை வேள்விப் பயன்


மு.வ உரை:


விருந்தோம்புதலாகிய வேள்வியின் பயன்

இவ்வளவு என்று அளவு படுத்திக் கூறத்தக்கது அன்று;

விருந்தினரின் தகுதிக்கு ஏற்ற அளவினதாகும்.

0 views0 comments