குறள் - 85 வித்தும் இடல்வேண்டும் கொல்லோ விருந்துஓம்பி மிச்சில் மிசைவான் புலம்


மு.வ உரை:


விருந்தினரை முன்னே போற்றி உணவளித்து

மிஞ்சிய உணவை உண்டு வாழ்கின்றவனுடைய நிலத்தில்

விதையும் விதைக்க வேண்டுமோ.

0 views0 comments