குறள் - 84 அகன்அமர்ந்து செய்யாள் உறையும் முகன்அமர்ந்து நல்விருந்து ஓம்புவான் இல்


மு.வ உரை:


நல்ல விருந்தினராய் வந்தவரை முகமலர்ச்சி

கொண்டு போற்றுகின்றவனுடைய வீட்டில் மனமகிழ்ந்து

திருமகள் வாழ்வாள்.

0 views0 comments