குறள் - 82 விருந்து புறத்ததாத் தான்உண்டால் சாவா மருந்துஎனினும் வேண்டற்பாற் றன்று


மு.வ உரை:


விருந்தினராக வந்தவர் வீட்டின் புறத்தே இருக்கத்

தான் மட்டும் உண்பது சாவாமருந்தாகிய அமிழ்தமே ஆனாலும்

அது விரும்பத்தக்கது அன்று

0 views0 comments