குறள் - 78 அன்பகத்து இல்லா உயிர்வாழ்க்கை வன்பாற்கண்வற்றல் மரம்தளிர்த் தற்று


மு.வ உரை:


அகத்தில் அன்பு இல்லாமல் வாழும்

உயிர்வாழ்க்கை வளமற்ற பாலைநிலத்தில் பட்டமரம்

தளிர்த்தாற் போன்றது.

0 views0 comments