குறள் - 77 என்பு இலதனை வெயில்போலக் காயுமே அன்பு இலதனை அறம்


மு.வ உரை:


எலும்பு இல்லாத உடம்போடு வாழும் புழுவை

வெயில் காய்ந்து வருத்துவதுபோல், அன்பு இல்லாத உயிரை

அறம் வருத்தும்.

0 views0 comments