குறள் - 73 அன்போடு இயைந்த வழக்கென்ப ஆருயிர்க்கு என்போடு இயைந்த தொடர்பு


மு.வ உரை: அருமையான உயிர்க்கு உடம்போடு பொருந்தி

இருக்கின்ற உறவு, அன்போடு பொருந்தி வாழும் வாழ்க்கையின்

பயன் என்று கூறுவர்.

1 view0 comments