குறள் - 72 அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு


மு.வ உரை:


அன்பு இல்லாதவர் எல்லா பொருளையும் தமக்கே

உரிமையாகக் கொண்டு வாழ்வர்; அன்பு உடையவர் தம்

உடம்பையும் பிறர்க்கு உரிமையாக்கி வாழ்வர்.

1 view0 comments