குறள் 40:செயற்பால தோரும் அறனே ஒருவற்குஉயற்பால தோரும் பழி


மு.வ உரை:

ஒருவன் வாழ்நாளில் முயற்சி மேற்கொண்டு செய்யத்தக்கது அறமே. செய்யாமல் காத்து கொள்ளத்தக்கது பழியே.

0 views0 comments