குறள் 4:வேண்டுதல்வேண் டாமை இலானடி சேர்ந்தார்க்குயாண்டும் இடும்பை இல


மு.வ உரை:

விருப்பு வெறுப்பு இல்லாத கடவுளின் திருவடிகளை பொருந்தி நினைக்கின்றவர்க்கு எப்போதும் எவ்விடத்திலும் துன்பம் இல்லை

3 views0 comments