குறள் 26:செயற்கரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர்செயற்கரிய செய்கலா தார்


மு.வ உரை:

செய்வதற்கு அருமையான செயல்களை செய்ய வல்லவரே பெரியோர். செய்வதற்கு அரிய செயல்களைச் செய்யமாட்டாதவர் சிறியோர்.

2 views0 comments