குறள் 19:தானம் தவமிரண்டும் தங்கா வியனுலகம்வானம் வழங்கா தெனின்


மு.வ உரை:

மழை பெய்யவில்லையானால், இந்த பெரிய உலகத்தில் பிறர் பொருட்டு செய்யும் தானமும், தம் பொருட்டு செய்யும் தவமும் இல்லையாகும்.

0 views0 comments