குறள் 11:வானின் றுலகம் வழங்கி வருதலால்தானமிழ்தம் என்றுணரற் பாற்றுமு.வ உரை:

மழை பெய்ய உலகம் வாழ்ந்து வருவதால், மழையானது உலகத்து வாழும் உயிர்களுக்கு அமிழ்தம் என்று உணரத்தக்கதாகும்

2 views0 comments